ÁSZF, Adatvédelem

ÁSZF

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a
Dr.Deme-Nagy Ágnes egyéni vállalkozó
Hivatalos székhelye: 4034 Debrecen, Szamos u.11.
Elérhetősége: info@fittyland.com
06709442409
Adószám:68854421-1-29
mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.fittyland.com weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató általa tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre.
A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.
Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.
A szolgáltatók elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címük: info@fittyland.com
Telefonszámuk: +36709442409 és
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
1. Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2021. május 1-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy dr.Deme-Nagy Ágnes egyéni vállalkozó birtokolják a fent említett információkat. A www.fittyland.com weboldalának tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalunkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.
Adatkezelési szabályok:
Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalunkon.
1. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS
2. Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése
2.1 A weboldalon elérhető szolgáltatások köre élő és online egyéni és csoportos edzéseket, tanácsadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményenként eltérhetnek egymástól.
2.2 A megrendelhető szolgáltatások tekintetében, a weboldalunkon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési felület. Itt a Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat, esetenként akciós árakat. Az oldal alján található jelentkezési felület kitöltésével és a „Jelentkezem” vagy „Regisztrálok” gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott eseményre. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltatók hírlevelére. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról.
A FittyLand programok és események díjai, fizetési módok
2.4 A programokban és az eseményeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.
A programok és események díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként és termékenként eltérőek lehetnek. A fizetési módok bármikori megváltoztatására fenntartjuk a jogot! Az események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott esemény saját aloldalán tájékozódhat.
A fizetés kártyával történhet a jelentkezést visszaigazoló emailben feltüntetett számlaszámra.
2.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik esemény időpontjában használható fel!
2.6 A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesítik, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az ÁFA törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.
Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.
Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.
3. Szolgáltatási jogviszony
3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza az adott eseménnyel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.
3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával; automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel); felek közös megegyezésével; felmondással.
Az esemény megkezdése előtti 5. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
Amennyiben az Ügyfél a részvételi díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (5 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törlik.
A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.
A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
3.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
3.4 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének, valamint az előadók személyének egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. Az események esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.
3.5 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket ez aktuálisan érint.
Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
3.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az események listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartamáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
Azok a résztvevők, akik FittyLady tagsági kártyával rendelkeznek, a honlapon feltüntetett kedvezményt igénybe vehetik. FittyLady tagsági kártya minden rendszeres szolgáltatás mellé igényelhető.
3.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.
Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
3.8 Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett programban, eseményen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.
Az események résztvevőjének joga van élni a 100%-os elégedettségi garanciával, amennyiben elégedetlenségét közvetlenül az esemény után, de legkésőbb 24 órán belül írásos formában jelzi a Szolgáltató felé. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett Résztvevő a befizetett eseményen való tényleges részvételre nem kötelezhető! Azonban a garancia érvényesítésének feltétele, hogy az adott rendezvényen a Résztvevő végig jelen legyen! Amennyiben a résztvevőnek megjelölt személy nem megjelenésével lemond részvételi jogáról, úgy az Ügyfél nem élhet a 100% elégedettségi garancia pénz-visszafizetési jogával, és nem kérheti a rendezvény utólagos megtartását, újrakezdését, vagy következő időponton való részvételét sem.
3.9 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.
3.10 A Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése nem lehetséges.
3.11 JOGLEMONDÁS
A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.
A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.
III. A megrendelt szolgáltatás, lefoglalt időpont lemondása, az események szerzőinek jogai:
4. A lefoglalt időpontok, események lemondása
4.1 A lefoglalt időpontok, regisztrált események legkésőbb 24 órával korábban mondhatóak le térítésmentesen. Az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.
Amennyiben az egyeztetett személyes alkalom 24 órán belül kerül lemondásra, az alkalom díjának 50%-a kiszámlázásra kerül. Regisztrált esemény lemondása az esemény kezdetétől számított 24 órán belül kiszámlázásra kerül, az esetlegesen befizetett díj a Szolgáltatót illeti.
4.2 A rendezvényt, illetve az időpontot lemondani kizárólag írásban a info@fittyland.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 2 munkanapon belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy az esemény lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 2 munkanapon belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé telefonon.
5. Szerzői jogok
5.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk dr.Deme-Nagy Ágnes egyéni vállalkozó tulajdonjogát képezik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
5.2 Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése dr.Deme-Nagy Ágnes egyéni vállalkozó engedélyével lehetséges.
5.4 A Résztvevő tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készülhet hangfelvétel, fotó, és videó-anyag, melyeken Résztvevő szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.
6. Záró rendelkezések
6.1 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, bombariadó vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.
6.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

Debrecen, 2021.05.01.

Adatvédelem

Bevezetés
A FittyLand – dr.Deme-Nagy Ágnes EV elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A FittyLand – dr.Deme-Nagy Ágnes EV a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a FittyLady tagsági kártya programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat hatálya, alapelvek
A jelen szabályzat alkalmazása a FittyLand – dr.Deme-Nagy Ágnes EV által szervezett FittyLady tagsági kártya program résztvevőjére vonatkozik.
A FittyLand – dr.Deme-Nagy Ágnes EV mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.
A FittyLand – dr.Deme-Nagy Ágnes EV elérhetősége: info@fittyland.com
Adatvédelmi felelősünk: dr.Deme-Nagy Ágnes
A FittyLand – dr.Deme-Nagy Ágnes EV adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.
Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: www.fittyland.com címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Jogi háttér
Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.
Az Infotv. 5§. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha
b) az érintett ahhoz hozzájárul
Az Infotv. 3. § szerint:
Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; az adattörlés a által meghatározott kártya inaktivitási idő után történik meg az alábbi szabályok szerint:
Ügyfél kártyájának letiltása: Az ügyfél tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció.
Pontok törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció
Pénzegyenleg törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció
Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Tájékoztatás
Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft.
kapcsolattartó neve: Szilágyi András
az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
a kezelt adatok köre: személyes adatok
az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatbiztonság
Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

Jogorvoslat
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére a FittyLady – dr.Deme-Nagy Ágnes EV részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

2019.06.13.

Hírlevél feliratkozás

Szeretnél értesülni exkluzív ajánlatainkról és VIP kedvezményeinkről elsőként?
Hírlevél feliratkozás

“Mert a fájdalommentes mozgás és az egészség mindenkinek jár!”

FittyLand egyenleg lekérdezés
FittyLand Gerinc- és Mozgásközpont
4033 Debrecen,
Bálint pap utca 41.
+36 (70) 944 2409
info@fittyland.com
FittyLand 2022 © Minden jog fenntartva.
A weboldalt a WRX Online készítette.